skip to Main Content

SPADKI – Kancelaria nie tylko reprezentuje spadkobierców w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku spadkowego ale także udziela pomocy i doradztwa w sprawach dotyczących rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci, sporządzenia testamentu i jego wykonania.

PRAWO RZECZOWE – Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu wszelkich spraw związanych z prawem własności nieruchomości (zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego małżonków odwołanie darowizny, zmiana/zniesienie treści służebności. Obsługa prawna obejmuje prowadzenie spraw spornych przed Sądami wszystkich instancji ale także prowadzenie negocjacji w drodze postępowania pozasądowego zmierzającego do polubownego i sprawnego rozwiązania sporu.

SPRAWY O ZAPŁATĘ – Kancelaria zajmuje się kompleksowym dochodzeniem i odzyskaniem należności, co obejmuje reprezentację w postępowaniu przedsądowym, prowadzenie sprawy sądowej oraz skierowanie sprawy do egzekucji. Kancelaria współpracuje z kancelariami komorniczymi co pozwala na zadbanie o Państwa interesy w najwyższym możliwym zakresie.

ODSZKODOWANIA – Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach z udziałem ubezpieczyciela, prowadzi sprawy o uzyskanie świadczeń (renta, odszkodowanie, zadośćuczynienie) w związku z wypadkami przy pracy, wypadkami komunikacyjnymi oraz innymi zdarzeniami uzasadniającymi dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela lub sprawcy zdarzenia.

Back To Top